famous cartoon porn
porn cartoons
cartoon porn games

Dispatch

3L
การบรรยายพิเศษ
2L
TPass
9TS
PR_056.56

 

 
 
 

PR-EDU


 
12 มิ.ย. 57
 
เชิญรับฟังการสัมภาษณ์วิทยุรัฐสภาทันสถานการณ์ เรื่อง "ประกาศ
คุรุสภาฯใหม่ เด็กครุต้องสอบตั๋วครู!
" โดย ผศ.ดร.สุรวาท ทองบุ

 
22 ก.ย. 56
 
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับทุนศึกษาด้านการสอนภาษา
ต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2556
- สพฐ.

 
21 ส.ค. 56
 
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการประชุมระดับนานาชาติ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 8 ปี
สทศ.
02 ส.ค. 56 นโยบาย 8 ประการ ของ รมต.ศธ. จาตุรนต์ ฉายแสง
 

 
newspaper

 

 

PR-SDe

node
 
  
21 ก.ค. 57
 
  
กำหนดการสัมมนากลางภาค นศ.ภาคปกติ (ค.บ.5ปี)
ภาคเรียนที่ 1/25547 วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 57 เวลา 08.00-
16.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
node 01 ก.ค. 57 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2557
node
 
20 เม.ย. 56
  
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (ค.บ. 5ปี)
สำหรับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2557
node

  
  
20 เม.ย. 56
 
 
  
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาภาค กศ.บป (ค.บ. 5 ปี)
สำหรับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1/2557 
ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่การปฐมนิเทศ จากเดิม  
ห้องประชุมช่อแก้ว (725) เป็น อาคาร 8 ห้อง 825
node
 
  
20 เม.ย. 56
 
  
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชิพครู 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู/  นักศึกษาภาค กศ.บป.
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคเรียนที่ 1/2557
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชิพครู ระดับประกาศนีย
บัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู/  นักศึกษาภาค กศ.บป.
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2557
node 03 มี.ค. 57 ปฏิทินการคีย์ข้อมูลขอใบประกอบวิชาชีพครู
node
 
18 ก.พ. 57
  
กำหนดการ การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาค ปกติ 2557
และแผนผังนิทรรศการ
node
 
  
21 พ.ย. 56
 
  
แบบเสนอโครงการประจำปีงบประมาณ 2557 ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาคณะครุศาสตร์  บุคลากรที่เข้าร่วมสัมมนา+
กำหนดการสัมมนา+แบบตอบรับ
 
node
 
  
08 ต.ค. 56
 
 
ปฏิทินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 2/2556
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู การปฏิบัติ
การสอนในสถานศึกษา 2


 
Vittayatanakroo
Vittayatana3s
SP-2557
 

PR-EDURMU

  • เว็บลิงค์

  • วีดีทัศน์บ้านของครู

GiJaGam
PrePraWat
Attribute
KSP-1
KSP-2
KSP-3
KSP-4
PR-Teacher
EDU-IPtv-Com
EDU-IPtv-Mobile
arena
Calendar-DEAN
Calendar

สัมภาษณ์ท่านคณบดีฯ

ข่าวสารการผลิตครูพันธุ์ใหม่

การประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
119 ปี การฝึกหัดครูไทย ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
"ทิศทางการศึกษาไทย : กับความ
 พร้อมสู่สังคมอาเซี่ยน"
ครูยุคใหม่ - อ.วิริยะ ฤาชัยพานิชย์
การบริหารจัดการการศึกษาเชิง
บูรณาการ  ระดับภูมิภาคฯ
พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม -เรื่อง ถ้า
รู้ธรรมะพระพุทธเจ้า อาตมาคงไม่ติดคุก
ครุศาสตร์ส่องทาง
บรรยายพิเศษ
กิจกรรมคณะครุศาสตร์
วีดีทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
วีดีทัศน์แนะนำ
สาระประโยชน์และสารคดี
ผลงานนักศึกษา
สาขาวิชาการบริหารและพื้นฐานฯ
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาและแนะแนว
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาและการจัดการกีฬา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนฯ
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ
ป้ายโฆษณา