แผนการสอนรายสัปดาห์
สัปดาห์
หัวข้อเรื่อง /กิจกรรม
สัปดาห์ที่ 1 วิวัฒนาการและปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
สัปดาห์ที่ 2 กฎหมาย นโยบาย และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษ
สัปดาห์ที่ 3 ความหมาย ประเภท ลักษณะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
สัปดาห์ที่ 4 การเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในชั้นเรียนปกติ
สัปดาห์ที่ 5 ความจำเป็น หลักการพื้นฐาน การปรับจุดประสงค์ เป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน
สัปดาห์ที่ 6 การปรับเนื้อหาวิชา วิธีสอน วิธีการปรับสื่อ
สัปดาห์ที่ 7 ความจำเป็นในการเลือกใช้เทคนิคการสอนเด็กในชั้นเรียนรวม
สัปดาห์ที่ 8 การวิเคราะห์งาน การเรียนโดยร่วมมือกัน
สัปดาห์ที่ 9 การสอนโดยเพื่อนช่วยเพื่อน การสอนเด็กต่างระดับในห้องเรียนเดียวกัน
สัปดาห์ที่ 10 แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
สัปดาห์ที่ 11 ปัญหา เป้าหมาย ข้อคำนึงในการจัดปรับพฤติกรรม
สัปดาห์ที่ 12 การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม
สัปดาห์ที่ 13 โปรแกรมการจัดการพฤติกรรมเฉพาะบุคคลในชั้นเรียนรวม
สัปดาห์ที่ 14 บุคคลทีเกี่ยวข้องและบริการสนับสนุน ตลอดจนงบประมาณ
สัปดาห์ที่ 15 สื่อ อุปกรณ์เครื่องช่วยพิเศษ และเครื่องช่วยฟื้นฟูพัฒนาการ
สัปดาห์ที่ 16 ทดสอบปลายภาค

ข้อตกลง

   - นักศึกษาที่มีเวลามาเรียน ตรงเวลา แต่งกายตามระเบียบ     80% (12 ครั้ง)

การวัดและการประเมินผล

 
     คะแนนเก็บระหว่างภาค 		20 %
     คะแนนทดสอบปลายภาค		20 %
     คะแนนสอบปลายภาค		40 %
     คะแนนความประพฤติ		20 %
     รวม									100 %
	คะแนน 80 % ขึ้นไป       A
	คะแนน 75 - 79 %        B+   
	คะแนน 70 - 74 %        B
	คะแนน 65 - 69 %        C+   
	คะแนน 60 - 64 %        C
	คะแนน 55 - 59 %        D+   
	คะแนน 50 - 54 %        D
	ต่ำกว่า  50 %            E